Biblioteka 

                                                           za 

                                                    arhitekte

                    Kosi krov 

​                                   Ravan krov