Politika privatnosti za VELUX ACTIVE with NETATMO

Važi od 1. oktobra 2018. godine

1. Svrha dokumenta

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka je od suštinske važnosti za korišćenje ključnih prednosti VELUX ACTIVE, na prvom mestu kontrole unutrašnje klime. Naš stalni cilj je poboljšanje proizvoda i usluga VELUX ACTIVE kako bi naši korisnici imali dobro i sigurno iskustvo (u daljem tekstu „proizvodi i usluge”).

Za nas je najvažnije da zaštitimo Vaše lične podatke i da Vi, kao korisnik, možete jasno da razumete koje lične podatke prikupljamo, obrađujemo i čuvamo i u koje svrhe. Zbog toga smo potpuno otvoreni i želimo da pružimo informacije o tome kako koristimo Vaše podatke i koliko snažno nastojimo da osiguramo da Vaši lični podaci budu sigurni. Svrha ovog dokumenta je da jasno objasnimo kako prikupljamo, obrađujemo i čuvamo Vaše lične podatke.

2. Obećanje

Na osnovu naših korporativnih principa i posvećenosti poštovanju Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (2016/679 od 27. aprila 2016) GDPR”, korisniku obećavamo sledeće:

  • VELUX A/S (rukovalac podataka) prikupljaće samo lične podatke navedene u odeljku 3. Samo odabrani pouzdani zaposleni u VELUX A/S (u daljem tekstu „VELUX”), NETATMO i VELUX sales kompanijama (obrađivači podataka) imaju pristup Vašim ličnim podacima i prema njima će se odnositi sa poverljivošću.
  • da ćemo biti transparentni i otvoreni u vezi sa prikupljanjem, obradom i korišćenjem ličnih podataka.

3. Koje lične podatke prikupljamo i u koje svrhe?

3.1. Kontakt informacije

Vrsta podataka

Lokacija, korisničko ime i imejl koje je dao korisnik pri registraciji naloga u aplikaciji.

Lični podaci koji direktno/indirektno identifikuju

Vaš imejl, lokacija i korisničko ime smatraju se informacijama kojima se direktno može identifikovati korisnik. Prema tome, ove informacije predstavljaju polja kojima se direktno identifikuje korisnik.

Za šta ih koristimo (obrada i svrha)

Kontakt informacije su potrebne kako biste mogli da koristite proizvode i usluge, kako biste mogli da dobijate notifikacije o nalogu, ažurirane verzije proizvoda i usluga, ažurirane i unapređene verzije softvera.

Ko ima pristup?

Ukoliko ste saglasni da primate informacije i reklamni materijal, Vaša saglasnost i imejl nalog biće prosleđeni VELUX sales kompaniji u Vašoj zemlji. U periodu tokom kojeg primate informacije i reklamni materijal, lični podaci će se čuvati u centru za podatke u NETATMO i u VELUX-u.

3.2. Podaci o korisniku

Vrsta podataka

Podaci o korisniku se odnose na Vašu aktivnost u aplikaciji, podešavanja u aplikaciji, i imaju jedinstveni ID broj koji Vam je kao korisniku dodeljen.

Lični podaci koji direktno/indirektno identifikuju

Kada pratimo kretanja u aplikaciji, ne možemo da vidimo ko koristi aplikaciju. Međutim, u retkim slučajevima kada se neka aplikacija stalno kvari, imamo mogućnost da preuzmemo jedinstveni ID broj korisnika u analitičkom sistemu aplikacije i potražimo imejl korisnika u drugom sistemu. Prema tome, podaci o korisniku su indirektni lični podaci.

Za šta ih koristimo (obrada i svrha)

Podaci o korisniku nam omogućavaju da poboljšamo funkcionalnost proizvoda i usluga i da osiguramo da funkcionalnost proizvoda bude ažurirana i usklađena sa novim tehnologijama, itd.          

Ko ima pristup?

VELUX & NETATMO

3.3. Podaci o statusu proizvoda, informacije i podaci o senzorima

Vrsta podataka

Informacije o verziji korisničkog VELUX ACTIVE softvera, IP adresi, ID broju proizvoda, verziji hardvera i instalaciji.

Lični podaci koji direktno/indirektno identifikuju

Jedinstveni identifikacioni podaci kao što su IP adresa i MAC adresa Vaših uređaja smatraju se ličnim podacima koji se mogu direktno identifikovati. Verzija hardvera, verzija softvera i vrednosti senzora smatraju se podacima koji se mogu indirektno identifikovati s obzirom da oni, ako se izoluju, ne mogu dovesti do identifikacije osobe.

Za šta ih koristimo (obrada & svrha)

Informacije o proizvodu i podaci o senzorima omogućavaju algoritmima da Vam pruže osnovne usluge VELUX ACTIVE kako bi se vršila ventilacija i automatski regulisala unutrašnja klima. Pored toga, omogućavaju nam da poboljšamo softver i hardver i razumemo i pratimo vaše želje u cilju većeg zadovoljstva korisnika uslugom.

Ko ima pristup?

VELUX i izabrani pojedinci u dolen avedenim VELUX sales kompanijama imaće pristup ovim podacima u cilju podrške korisnicima. Podatke prikupljaju i čuvaju NETATMO & VELUX.

3.4. Istorijat usluge

Vrsta podataka

Istorijat usluge je akumulacija poziva ili zahteva za uslugom, poseta i druge onlajn podrške. Pored toga, kada korisnik dostavlja zahtev u formi kartica, obuhvaćeni su ime, broj telefona, imejl adresa i adresa.

Lični podaci koji direktno/indirektno identifikuju

Akumulirani istorijat usluge predstavlja i direktne i indirektne lične informacije. Kada tražite onlajn podršku, od Vas se zahteva da popunite lične informacije kako bismo Vas kontaktirali. Kada popunite ove informacije i pošaljete nam ih, saglasni ste (pristajete) da Vas kontaktiramo u vezi sa Vašim zahtevom i sačuvamo Vaše informacije.

Za šta ih koristimo (obrada i svrha)

Istorijat usluge nam omogućava da Vam pružimo uslugu u vezi sa proizvodom. Pored toga, omogućava nam da Vam pružimo podršku u vezi sa pitanjima o garanciji, rešavanju problema i, u zaista retkim slučajevima, o ozbiljnijem problemu sa više proizvoda, gde možemo brzo da radimo i rešimo problem.                      

Ko ima pristup?

VELUX i izabrani pojedinci u dole navedenim VELUX sales kompanijama imaće pristup ovim podacima u cilju podrške korisnicima. Podatke prikuplja i čuva VELUX.

4. Brisanje ličnih podataka

Čuvamo Vaše lične podatke u toku celokupnog perioda tokom kojeg koristite proizvode i usluge i dok ne diskonektujete proizvode sa servera plus jednu godinu. Posle toga, ili izbrišemo Vaše lične podatke ili ih obezličimo/združimo tako da više ne možete biti identifikovani na osnovu svojih ličnih podataka.

U slučaju da ste upisali da želite da primate informacije i reklamni materijal VELUX, čuvamo Vaše kontakt informacije dok ne navedete da ne želite da primate informacije i reklamni materijal VELUX.

5. Ograničenja

Politika privatnosti reguliše podatke do kojih VELUX dolazi preko svojih proizvoda i usluga. Ako korisnik koristi druge pametne sisteme kontrole proizvoda za domaćinstvo (na primer Apple Homekit) za obavljanje funkcija u vezi sa proizvodima i uslugama VELUX, ovi sistemi ili uređaji mogu prikupljati, obrađivati i čuvati lične podatke, za šta se VELUX ne može smatrati odgovornim i/ili finansijski odgovornim. Molimo Vas da pročitate politike privatnosti drugih pružalaca usluga.

6. Pravo da se bude zaboravljen i pristup ličnim podacima

Korisnik proizvoda i usluga ima pravo da bude zaboravljen, što znači da korisnik može tražiti da se njegov ili njen nalog zatvori i da se sve informacije o direktnim ličnim podacima izbrišu. Kada se direktni lični podaci izbrišu, nećete više moći da budete identifikovani na osnovu indirektnih ličnih podataka.

Korisnik može u bilo kom trenutku da kontaktira VELUX kako bi dobio pregled svojih ličnih podataka koje VELUX čuva i obrađuje i da zahteva transkript ličnih podataka koje VELUX čuva.

Pored toga, možete tražiti da se Vaši lični podaci izmene u slučaju, na primer, promene imena i prezimena. Kontaktirajte nas preko mobilne aplikacije ili na active-support@velux.com radi pomenutog zahteva.

Korisnik ima pravo da prenese svoje lične podatke na drugu kompaniju koja je takođe rukovalac podataka. Da biste to uradili, imate pravo da tražite od VELUX-a da Vam dostavi Vaše lične podatke u formatu koji je najčešće čitljiv drugim rokovaocima podataka.

Ako ste dali saglasnost za dobijanje informacija i reklamnog materijala VELUX-a, a ako više ne želite da ih dobijate, uvek možete povući svoju saglasnost na kraju takvog imejla sa informacijama i reklamnim materijalom ili na navedenu imejl adresu ili prateći link iz reklamnog imejla.

U slučaju da želite da podnesete žalbu u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka od strane VELUX-a, možete uputiti žalbu na:

Poverenik
za informacije od javnog značaja
i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15,
11000 Beograd
www.poverenik.rs

7. Korisnici, kuće/stanovi i gosti

Jedan korisnik proizvoda i usluga može imati nekoliko kuća/stanova, u kom slučaju se ista politika privatnosti primenjuje na sve kuće/stanove korisnika i na celokupno podešavanje.

Korisnik kuće/stana takođe može pozvati do 20 gostiju da upravljaju proizvodima i uslugama. U tom slučaju, nalozi gostiju regulisani su istom politikom privatnosti i imaju iste podatke i radno podešavanje kao i domaćin.

8. Merodavno pravo

GDPR se primenjuje na lične podatke na osnovu kojih može da se identifikuje pojedinac, bilo da su direktni bilo indirektni.

VELUX i VELUX sales kompanije poštuju GDPR koja je stupila na snagu 25. maja 2018. godine i sve relevantne nacionalne zakone koji su u određeno vreme na snazi.

9. Server

Lične informacije se čuvaju na serveru koji se nalazi u Evropskoj uniji. VELUX daje uputstva obrađivaču podataka koji je odgovoran za server da preduzme tehničke i bezbednosne mere kako bi Vaši podaci bili bezbedni.

10. Obaveštenost

Korisnik treba da bude obavešten o politici privatnosti u vezi sa proizvodima i uslugama. Preporučujemo da pročitate politiku privatnosti s vremena na vreme kako biste bili dobro obavešteni.

11. Strane

Uloge isporučilaca proizvoda i usluga su sledeće:

Rukovalac podataka: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Denmark - CVR 46 91 14 15, odgovoran je za prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka.

Obrađivač podataka 1: VELUX sales kompanije, a koje su u posedu VELUX-a 100%. Kompanije koje se bave prodajom VELUX u svakoj zemlji odgovorne su za prodaju i usluge u vezi sa proizvodima VELUX ACTIVE krajnjim korisnicima u zemlji u kojoj se nalaze. Pogledajte spisak VELUX sales kompanija na kraju ove politike privatnosti.

Obrađivač podataka 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, France, Reg no. 532501848, odgovoran je za razvoj proizvoda VELUX ACTIVE i za prenošenje ličnih podataka VELUX-u. VELUX izdaje uputstvo NETATMO SAS da preduzme tehničke i bezbednosne mere kako bi Vaši podaci bili bezbedni.

Vidi dodatak 1 za filijale VELUX-a.

12. Pravni zahtevi za deljenje podataka

Nećemo deliti lične podatke sa bilo kojom kompanijom koja je treća strana, osim sa kompanijama navedenim u odeljku 11. Nećemo prodati Vaše lične podatke ni pod kojim uslovima.

S vremena na vreme, radimo sa IT konsultantima koji servisiraju i održavaju proizvode i sistem IT, i ti IT konsultanti trećih strana biće pod obavezom čuvanja poverljivih podataka i dobiće uputstva o tome od VELUX-a.

U određenim slučajevima, prema zakonu ili zbog zakonskih procedura moramo da podelimo određene podatke sa relevantnim zakonodavnim telom na njihov zahtev za pristup ličnim podacima. Ovo važi samo pod strogim zakonskim uslovima, kao što je sudski nalog, i ovakvi slučajevi će se tretirati s dužnom pažnjom. Ukoliko moramo da podelimo Vaše lične podatke sa gore navedenim pravnim subjektima, nastojaćemo da Vas o tome unapred obavestimo imejlom ili na drugi način, osim ukoliko nam to nije zabranjeno sudskim nalogom ili kada su zahtev ili sudski proces direktno povezani sa zakonskom istragom. U tom slučaju, osiguraćemo da se Vaši lični podaci koje otkrivamo tretiraju kao poverljivi.

13. Kontakt

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na: active-support@velux.com

14. Dodatak 1 – Kompanije koje prodaju VELUX

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus
VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China
VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America
VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina
VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road, Alexandria, New South Wales, 2015, Australia
VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium
VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina
VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria
VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada
VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey
VELUX Ceská, republika, s.r.o. Budejovicka 1550/15A Praha, Czech Republic
VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile
VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom
VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark
VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany
VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia
VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France
VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia
VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy
VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan
VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia
VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania
VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary
VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands
VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand
VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway
VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland
VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal
VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania
VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland
VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia
VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovakia
VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain
VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia
VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland
VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden
VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine
VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria
ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation